Вітаю Вас, Гость
Головна » Статті » Закон України "Про тваринний світ" » Про тваринний світ

Закон України "Про тваринний світ" 3 розділ
                                            Розділ III 

              ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ТВАРИННОГО СВІТУ 

     Стаття 16. Загальне використання об'єктів тваринного світу 

     Громадянам гарантується   право    безоплатного    загального 
використання  об'єктів  тваринного  світу  для задоволення життєво 
необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних тощо). 

     Загальне використання об'єктів тваринного світу  здійснюється 
без  вилучення  об'єктів  тваринного світу з природного середовища 
(за винятком любительського  і  спортивного  рибальства  у  водних 
об'єктах    загального    користування    в   межах   встановлених 
законодавством обсягів безоплатного вилову). 

     У порядку загального використання об'єктів  тваринного  світу 
здійснюється  використання  корисних  властивостей життєдіяльності 
тварин - природних санітарів середовища,  запилювачів рослин тощо, 
а   також  використання  об'єктів  тваринного  світу  в  наукових, 
культурно-освітніх,  виховних,  естетичних  та  інших  цілях,   не 
заборонених законом. 

     Під час    здійснення    загального   використання   об'єктів 
тваринного світу забороняється знищення тварин, руйнування їхнього 
житла  та  інших  споруд (нір,  хаток,  лігв,  гнізд,  мурашників, 
бобрових загат тощо),  порушення  середовища  існування  тварин  і 
погіршення умов їх розмноження. 

     Стаття 17. Спеціальне використання об'єктів тваринного світу 

     До спеціального   використання   об'єктів   тваринного  світу 
належать усі  види  використання  тваринного  світу  (за  винятком 
передбачених законодавством випадків безоплатного любительського і 
спортивного рибальства у водних об'єктах загального користування), 
що  здійснюються  з їх вилученням (добуванням,  збиранням тощо) із 
природного середовища. 

     Спеціальне використання об'єктів тваринного світу  в  порядку 
ведення   мисливського   і  рибного  господарства  здійснюється  з 
наданням   відповідно   до   закону   підприємствам,    установам, 
організаціям і громадянам права користування мисливськими угіддями 
та рибогосподарськими водними об'єктами. 

     Спеціальне використання     об'єктів     тваринного     світу 
здійснюється лише за відповідними дозволами чи іншими документами, 
що видаються в порядку,  визначеному Кабінетом Міністрів  України. 
Ця   вимога   поширюється   також  на  власників  чи  користувачів 
земельними ділянками,  на яких перебувають  (знаходяться)  об'єкти 
тваринного світу. 

     Стаття 18. Збір за спеціальне використання об'єктів 
                тваринного світу 

     За спеціальне   використання   об'єктів   тваринного    світу 
справляється збір. 

     Збір справляється  за  такі  види  спеціального  використання 
об'єктів тваринного світу: 

     мисливство; 

     рибальство, включаючи добування водних безхребетних тварин; 

     використання диких тварин  з  метою  отримання  продуктів  їх 
життєдіяльності; 

     добування (придбання)  диких  тварин  з  метою їх утримання і 
розведення у напіввільних умовах чи в неволі; 

     використання об'єктів    тваринного    світу    в   наукових, 
культурно-освітніх,  виховних  та  естетичних  цілях  у  разі   їх 
вилучення з природного середовища з метою отримання прибутку. 

     Розмір збору встановлюється залежно від  виду  (групи  видів) 
тварин,  мети та обсягів їх використання, поширення та цінності, з 
урахуванням місцезнаходження,  якості, продуктивності території та 
інших екологічних і економічних факторів. 

     Спеціальне використання об'єктів тваринного світу в наукових, 
культурно-освітніх,  виховних та  естетичних  цілях  (якщо  це  не 
пов'язане з  отриманням прибутку),  з метою відтворення тваринного 
світу, порятунку диких  тварин,  які  зазнають  лиха,  регулювання 
чисельності  диких тварин в інтересах охорони здоров'я населення і 
відвернення заподіяння шкоди природному середовищу,  господарській 
та  іншій  діяльності,  а  також  регулювання  чисельності хижих і 
шкідливих  тварин  у  порядку  ведення  мисливського   і   рибного 
господарства здійснюється без справляння збору. 

     Порядок справляння і розміри збору за спеціальне використання 
об'єктів  тваринного  світу  встановлюються  Кабінетом   Міністрів 
України. 

     Стаття 19. Умови і підстави припинення права спеціального 
                використання об'єктів тваринного світу 

     Право спеціального  використання  об'єктів  тваринного  світу 
припиняється в разі: 

     закінчення строку,  на який було надано відповідний дозвіл чи 
інший документ на право їх використання; 

     добровільної відмови  підприємств,  установ,  організацій  та 
громадян від використання об'єктів тваринного світу; 

     припинення діяльності  підприємств,  установ,  організацій та 
громадян, які використовували об'єкти тваринного світу; 

     порушення встановленого  законодавством   порядку   та   умов 
спеціального використання об'єктів тваринного світу. 

     Право використання  об'єктів тваринного світу може бути також 
припинено  на  підставі  рішення  суду   в   разі   систематичного 
невиконання    підприємствами,    установами,   організаціями   та 
громадянами встановлених  законодавством  правил,  норм  та  інших 
вимог  або  договірних  обов'язків  щодо  охорони,  використання і 
відтворення об'єктів тваринного світу,  а також в інших  випадках, 
передбачених законом. 

     Припинення права     спеціального    використання    об'єктів 
тваринного   світу    здійснюється    в    порядку,    визначеному 
законом. 

     Припинення права    спеціального    використання     об'єктів 
тваринного світу не звільняє підприємства,  установи,  організації 
та громадян від зобов'язань щодо відшкодування  шкоди,  заподіяної 
внаслідок  порушення  законодавства  про  охорону,  використання і 
відтворення тваринного світу. 

     Стаття 20. Види використання об'єктів тваринного світу 

     За умови   додержання   вимог   цього   Закону    та    інших 
нормативно-правових   актів   можуть   здійснюватися   такі   види 
використання об'єктів тваринного світу: 

     мисливство; 

     рибальство, включаючи добування водних безхребетних тварин; 

     використання об'єктів   тваринного    світу    в    наукових, 
культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях; 

     використання корисних  властивостей  життєдіяльності тварин - 
природних санітарів середовища, запилювачів рослин тощо; 

     використання диких тварин  з  метою  отримання  продуктів  їх 
життєдіяльності; 

     добування (придбання)  диких  тварин  з  метою їх утримання і 
розведення у напіввільних умовах чи в неволі. 

     Законами можуть бути передбачені  й  інші  види  використання 
об'єктів тваринного світу. 

     Стаття 21. Мисливство 

     Мисливством вважається    вид    спеціального    використання 
тваринного  світу,  яке здійснюється шляхом добування диких звірів 
та птахів, що перебувають у стані природної волі або утримуються в 
напіввільних  умовах  у  межах мисливських угідь і які можуть бути 
об'єктами полювання. 

     Для організації    та   ведення   мисливського   господарства 
надаються у користування спеціально визначені для цього мисливські 
угіддя. 

     Користувачами мисливських  угідь  можуть  бути спеціалізовані 
мисливські   господарства,   інші   підприємства,   установи    та 
організації, в яких створені спеціалізовані підрозділи для ведення 
мисливського господарства з наданням в їх користування мисливських 
угідь. 

     Стаття 22. Право на полювання 

     Право на  полювання  в межах визначених для цього мисливських 
угідь мають громадяни  України,  які  досягли  18-річного  віку  і 
одержали відповідні документи, що засвідчують право на полювання. 

     Стаття 23. Документи на право полювання 

     Документами на право полювання є: 

     посвідчення мисливця; 

     щорічна контрольна  картка  обліку  добутої дичини і порушень 
правил полювання з відміткою про сплату державного мита; 

     дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна 
картка тощо); 

     відповідний дозвіл   на   право   користування   вогнепальною 
мисливською зброєю (у разі полювання з такою зброєю); 

     паспорт на собак мисливських порід,  інших  ловчих  звірів  і 
птахів з відміткою про допуск до полювання у поточному році у разі 
їх використання під час полювання. 

     Зазначені документи  мисливець  зобов'язаний  мати  під   час 
здійснення  полювання,  транспортування  або перенесення продукції 
полювання  і  пред'являти  їх  на   вимогу   осіб,   уповноважених 
здійснювати   контроль   у  галузі  мисливського  господарства  та 
полювання. 

     Посвідчення мисливця  та  щорічна  контрольна  картка  обліку 
добутої  дичини  і  порушень правил полювання видаються спеціально 
уповноваженим  центральним  органом  виконавчої  влади  у   галузі 
мисливського  господарства  та  полювання або його територіальними 
органами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

     Стаття 24. Організація і ведення мисливського господарства, 
                полювання та надання у користування мисливських 
                угідь 

     Організація і ведення мисливського господарства, полювання та 
надання  у  користування мисливських угідь здійснюються у порядку, 
встановленому Законом  України  "Про  мисливське  господарство  та 
полювання" ( 1478-14 ), іншими нормативно-правовими актами. 

     Стаття 25. Рибальство 

     Рибальством вважається добування риби та водних безхребетних. 

     На території   України   відповідно   до  законодавства  може 
здійснюватися промислове, любительське та спортивне рибальство. 

     Правила рибальства,  об'єкти рибальства,  порядок  надання  у 
користування  рибогосподарських  водних  об'єктів,  а також вимоги 
щодо  ведення  рибного  господарства   визначаються   у   порядку, 
встановленому цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. 

     Стаття 26. Промислове рибальство 

     Підприємствам, установам, організаціям і громадянам у порядку 
спеціального  використання  об'єктів  тваринного  світу  надається 
право  ведення промислового рибальства,  включаючи промисел водних 
безхребетних  на  промислових  ділянках  рибогосподарських  водних 
об'єктів та континентальному шельфі України. 

     До рибогосподарських водних об'єктів належать усі поверхневі, 
територіальні  і  внутрішні  морські  води,  які  використовуються 
(можуть використовуватися) для промислового добування, вирощування 
чи розведення риби та інших об'єктів водного  промислу  або  мають 
значення  для природного відтворення їх запасів,  а також виключна 
(морська) економічна  зона  та  акваторія у межах континентального 
шельфу України. 

     Перелік промислових ділянок рибогосподарських водних об'єктів 
(їх частин) визначається Кабінетом Міністрів України. 

     Підприємства, установи,  організації і громадяни, яким надано 
в користування рибогосподарські водні об'єкти  (їх  частини),  для 
ведення   промислового   рибальства,   включаючи  промисел  водних 
безхребетних,  зобов'язані   дотримуватися   вимог,   передбачених 
статтею  34  цього  Закону,  а  також здійснювати інші заходи,  що 
забезпечують поліпшення екологічного стану водних об'єктів і  умов 
відтворення рибних запасів,  та утримувати в належному санітарному 
стані прибережні захисні смуги в  місцях  здійснення  промислового 
рибальства. 

     Стаття 27. Любительське і спортивне рибальство 

     У порядку  загального  використання об'єктів тваринного світу 
громадянам,  у випадках, передбачених законодавством, дозволяється 
безоплатне  любительське  і  спортивне  рибальство  для особистого 
споживання (без  права  реалізації)  у  визначених  відповідно  до 
законодавства водних  об'єктах  загального  користування  у  межах 
встановлених законодавством обсягів безоплатного вилову і за умови 
додержання встановлених правил рибальства і водокористування. 

     В інших  випадках   любительське   і   спортивне   рибальство 
здійснюються   на   праві   спеціального   використання   об'єктів 
тваринного світу  в  порядку,  встановленому  Кабінетом  Міністрів 
України відповідно до цього та інших законів. 

     Стаття 28. Використання об'єктів тваринного світу в 
                наукових, культурно-освітніх, виховних та 
                естетичних цілях 

     Використання об'єктів  тваринного  світу,  які  перебувають у 
стані природної волі,  в наукових, культурно-освітніх, виховних та 
естетичних    цілях   здійснюється   підприємствами,   установами, 
організаціями та громадянами безоплатно і без відповідних дозволів 
чи  інших  документів,  якщо при цьому об'єкти тваринного світу не 
вилучаються (в тому числі  тимчасово)  із  природного  середовища, 
тваринам  та  середовищу  їх  існування  не  завдається шкоди,  не 
порушуються права власників та користувачів природних ресурсів. 

     Використання об'єктів тваринного  світу,  які  перебувають  у 
напіввільних умовах чи в неволі, для наукових, культурно-освітніх, 
виховних та естетичних  цілей  може  здійснюватися  за  плату  без 
вилучення тварин із середовища їх існування. 

     Вилучення об'єктів     тваринного     світу    в    наукових, 
культурно-освітніх,  виховних та естетичних  цілях  із  природного 
середовища допускається тільки за відповідними дозволами чи іншими 
документами,  які  видаються  згідно  з  правилами,  встановленими 
спеціально  уповноваженим  центральним  органом виконавчої влади з 
питань екології та природних ресурсів. 

     У разі необхідності спеціально уповноважені центральні органи 
виконавчої  влади  у  галузі  охорони,  використання і відтворення 
тваринного світу та їх територіальні органи  можуть  встановлювати 
обмеження,  а  також  постійну  чи тимчасову заборону використання 
об'єктів тваринного світу або вилучення об'єктів тваринного  світу 
в  наукових,  культурно-освітніх,  виховних  та  естетичних цілях. 
Підприємства, установи, організації та громадяни, які в зазначених 
цілях  вилучають об'єкти тваринного світу з природного середовища, 
зобов'язані забезпечувати комплексне використання їх і  збереження 
для подальших наукових досліджень добутого зоологічного матеріалу. 

     Стаття 29. Використання корисних властивостей 
                життєдіяльності тварин 

     Використання корисних властивостей життєдіяльності  тварин  - 
природних    санітарів   середовища,   запилювачів   рослин   тощо 
допускається тільки  без  їх  вилучення  та  знищення,  погіршення 
середовища їх існування і без заподіяння тваринам іншої шкоди. 

     Стаття 30. Використання диких тварин з метою отримання 
                продуктів їх життєдіяльності 

     Використання диких тварин  з  метою  отримання  продуктів  їх 
життєдіяльності  допускається  тільки  без  вилучення  та знищення 
тварин і без погіршення середовища їх існування. 

     Використання диких тварин  з  метою  отримання  продуктів  їх 
життєдіяльності    здійснюється    за   правилами,   встановленими 
спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої  влади  з 
питань екології та природних ресурсів. 

     Стаття 31. Добування (придбання) диких тварин з метою їх 
                утримання і розведення у напіввільних умовах 
                чи в неволі 

     Підприємствам, установам,     організаціям    і    громадянам 
дозволяється добування (придбання) диких тварин з метою  утримання 
і  розведення  у  напіввільних умовах чи в неволі для використання 
цих тварин та отриманих продуктів їх життєдіяльності. 

     Тварини, вилучені  з  природного  середовища  за  відповідним 
дозволом  чи  іншим  документом  та  за  визначену у встановленому 
законодавством порядку плату,  є власністю  підприємств,  установ, 
організацій  та  громадян,  яким цей дозвіл чи інший документ було 
видано. 

     Дикі тварини,  що  утримуються  підприємствами,   установами, 
організаціями та громадянами у напіввільних умовах чи в неволі без 
відповідного дозволу чи інших документів на право вилучення  їх  з 
природного  середовища,  що  засвідчують  законність  їх  набуття, 
вважаються незаконно набутими. 

     Правила добування  диких  тварин,  а  також  їх  утримання  і 
розведення  у  напіввільних  умовах  чи  в  неволі  встановлюються 
спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої  влади  з 
питань  екології та природних ресурсів за погодженням з спеціально 
уповноваженими центральними органами  виконавчої  влади  з  питань 
мисливського господарства та полювання і рибного господарства. 

     Стаття 32. Регулювання чисельності диких тварин 

     В інтересах охорони здоров'я і безпеки населення, запобігання 
захворюванням сільськогосподарських  та  інших  свійських  тварин, 
відвернення  заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу, 
господарській та іншій діяльності здійснюються заходи,  спрямовані 
на регулювання чисельності окремих видів диких тварин. 

     Ці заходи повинні здійснюватися способами, які не допускали б 
заподіяння шкоди іншим видам  тварин  і  забезпечували  збереження 
середовища існування диких тварин. 

     Види диких  тварин,  чисельність  яких  підлягає регулюванню, 
порядок  проведення  відповідних  заходів  щодо   регулювання   їх 
чисельності   визначаються   територіальними  органами  спеціально 
уповноваженого  центрального  органу  виконавчої  влади  з  питань 
екології та природних ресурсів з урахуванням науково обгрунтованих 
експертних висновків та за погодженням з територіальними  органами 
інших  спеціально  уповноважених  центральних  органів  виконавчої 
влади у галузі  охорони,  використання  і  відтворення  тваринного 
світу. 

     Регулювання чисельності  хижих  та шкідливих тварин у порядку 
ведення   мисливського   і   рибного   господарства   здійснюється 
відповідно  до  Закону  України  "Про  мисливське  господарство та 
полювання", інших нормативно-правових актів. 

     Стаття 33. Права користувачів об'єктами тваринного світу 

     Користувачі об'єктами  тваринного   світу   в   установленому 
законодавством порядку мають право: 

     здійснювати спеціальне використання об'єктів тваринного світу 
відповідно до цього Закону; 

     власності на добуті (придбані) в  законному  порядку  об'єкти 
тваринного світу і доходи від їх реалізації; 

     оскаржувати рішення  органів  виконавчої  влади  і  посадових 
осіб,  що порушують їх права на використання  об'єктів  тваринного 
світу. 

     Підприємства, установи,   організації   та   громадяни,   які 
здійснюють ведення  мисливського  і  рибного  господарства,  мають 
також право брати участь у вирішенні питань охорони,  використання 
і  відтворення  об'єктів  тваринного  світу,  що  перебувають   на 
території    закріплених    за    ними    мисливських   угідь   та 
рибогосподарських водних об'єктів. 

     Підприємства, установи, організації та громадяни користуються 
й іншими правами щодо використання об'єктів тваринного світу. 

     Права підприємств,  установ,  організацій  та  громадян  щодо 
використання  об'єктів  тваринного  світу  можуть  бути   обмежені 
відповідно до закону. 

     Стаття 34. Обов'язки користувачів об'єктами тваринного світу 

     Користувачі об'єктами   тваринного   світу   в  установленому 
законодавством порядку зобов'язані: 

     додержуватися встановлених правил,  норм,  лімітів і  строків 
використання об'єктів тваринного світу; 

     використовувати тваринний  світ  у способи,  що не допускають 
порушення   цілісності   природних   угруповань   і   забезпечують 
збереження тварин, яких не дозволено використовувати; 

     безперешкодно допускати   до   перевірки  всіх  об'єктів,  де 
утримуються,  перероблюються та  реалізуються  об'єкти  тваринного 
світу,  представників органів, що здійснюють державний контроль за 
охороною і використанням тваринного світу, своєчасно виконувати їх 
законні вимоги та розпорядження; 

     своєчасно вносити  збір  за  спеціальне використання об'єктів 
тваринного світу. 

     Користувачі об'єктами  тваринного   світу,   які   здійснюють 
ведення мисливського та рибного господарства, також зобов'язані: 

     раціонально використовувати   об'єкти  тваринного  світу,  не 
допускати  погіршення  екологічного  стану  середовища   існування 
тварин внаслідок власної діяльності, застосовувати природоохоронні 
технології під час здійснення виробничих процесів; 

     проводити первинний облік чисельності  і  використання  диких 
тварин,  вивчати  їх стан та характеристики угідь,  де перебувають 
об'єкти тваринного  світу,  подавати  цю  інформацію  органам,  що 
здійснюють  державний  облік  тварин  та  облік  їх  використання, 
ведення державного кадастру і моніторингу тваринного світу; 

     проводити комплексні заходи,  спрямовані  на  відтворення,  в 
тому   числі   штучне,   диких  тварин,  збереження  і  поліпшення 
середовища їх існування; 

     здійснювати заходи    щодо    виконання    загальнодержавних, 
регіональних, республіканських та інших територіальних екологічних 
програм  з  питань охорони,  використання і відтворення тваринного 
світу; 

     негайно інформувати  природоохоронні   органи,   ветеринарні, 
санітарно-епідеміологічні служби про виявлення захворювань тварин, 
погіршення  стану  середовища  їх  існування,  виникнення  загрози 
знищення та випадки загибелі тварин, здійснювати комплексні заходи 
щодо профілактики і боротьби із захворюваннями; 

     в межах закріпленої території  здійснювати  охорону  об'єктів 
тваринного  світу,  дотримуватися  режиму  охорони  видів  тварин, 
занесених до Червоної книги України і до переліків  видів  тварин, 
які   підлягають   особливій   охороні   на  території  Автономної 
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя; 

     самостійно припиняти використання об'єктів тваринного світу в 
разі погіршення їх стану та умов існування,  зниження відтворюючої 
здатності та виникнення загрози знищення тварин,  негайно  вживати 
заходів  до  усунення негативного впливу на тварин і середовище їх 
існування; 

     виконувати інші  обов'язки  щодо   охорони   і   використання 
тваринного світу, передбачені законом. 

     Стаття 35. Гарантії та захист прав власників і користувачів 
                об'єктами тваринного світу 

     Шкода, заподіяна   власникам   і    користувачам    об'єктами 
тваринного світу,  підлягає відшкодуванню в порядку, передбаченому 
законодавством. 

     У разі припинення права  спеціального  використання  об'єктів 
тваринного  світу  з  підстав,  не  передбачених  статтею 19 цього 
Закону, підприємствам, установам, організаціям та громадянам, яким 
було  надано це право,  надається рівноцінна можливість здійснення 
свого права.   

Категорія: Про тваринний світ | Додав: raes (19.01.2010)
Переглядів: 1559 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]