Вітаю Вас, Гость
Головна » Статті » Закон України "Про тваринний світ" » Про тваринний світ

Закон України "Про тваринний світ" 4 розділ
                                   Розділ IV 

                     ОХОРОНА ТВАРИННОГО СВІТУ 

     Стаття 36. Зміст охорони тваринного світу 

     Охорона тваринного    світу    включає    систему   правових, 
організаційних,  економічних,  матеріально-технічних,  освітніх та 
інших   заходів,   спрямованих   на   збереження,   відтворення  і 
використання об'єктів тваринного світу. 

     Охорона тваринного світу  передбачає  комплексний  підхід  до 
вивчення  стану,  розроблення і здійснення заходів щодо охорони та 
поліпшення екологічних  систем,  в  яких  перебуває  і   складовою 
частиною яких є тваринний світ. 

     Стаття 37. Забезпечення охорони тваринного світу 

     Охорона тваринного світу забезпечується шляхом: 

     встановлення правил  та  науково  обгрунтованих норм охорони, 
раціонального  використання  і  відтворення  об'єктів   тваринного 
світу; 

     встановлення заборони та обмежень при  використанні  об'єктів 
тваринного світу; 

     охорони від   самовільного  використання  та  інших  порушень 
встановленого   законодавством   порядку   використання   об'єктів 
тваринного світу; 

     охорони середовища   існування,  умов  розмноження  і  шляхів 
міграції тварин; 

     запобігання загибелі тварин  під  час  здійснення  виробничих 
процесів; 

     формування екологічної    мережі,     створення     державних 
заповідників, заказників і визначення інших природних територій та 
об'єктів, що підлягають особливій охороні; 

     встановлення особливого    режиму   охорони   видів   тварин, 
занесених до Червоної книги України і до переліків  видів  тварин, 
які   підлягають   особливій   охороні   на  території  Автономної 
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя; 

     розроблення і  впровадження   програм   (планів   дій)   щодо 
збереження та відтворення видів диких тварин,  які перебувають під 
загрозою зникнення; 

     розведення в неволі рідкісних і  таких,  що  перебувають  під 
загрозою  зникнення,  видів тварин,  створення центрів та "банків" 
для зберігання генетичного матеріалу; 

     встановлення науково  обгрунтованих  нормативів   і   лімітів 
використання  об'єктів  тваринного  світу та вимог щодо засобів їх 
добування; 

     регулювання вилучення тварин  із  природного  середовища  для 
зоологічних колекцій; 

     надання допомоги  тваринам  у  разі захворювання,  загрози їх 
загибелі  під  час  стихійного  лиха  і   внаслідок   надзвичайних 
екологічних ситуацій; 

     організації наукових досліджень, спрямованих на обгрунтування 
заходів щодо охорони тваринного світу; 

     виховання громадян у дусі гуманного ставлення до тварин; 

     пропаганди важливості охорони тваринного світу; 

     здійснення контролю   у   галузі   охорони,   використання  і 
відтворення тваринного світу; 

     проведення заходів екологічної безпеки; 

     запобігання проникненню   в   природне   середовище   України 
чужорідних   видів   диких   тварин  та  здійснення  заходів  щодо 
недопущення   негативних   наслідків   у   разі   їх   випадкового 
проникнення; 

     створення системи державного обліку,  кадастру та моніторингу 
тваринного світу; 

     урахування питань   охорони   тваринного   світу   під    час 
встановлення екологічних  нормативів  та  здійснення господарської 
діяльності; 

     регулювання вивезення   за  митний  кордон  України  об'єктів 
тваринного світу; 

     стимулювання діяльності,  спрямованої на охорону, раціональне 
використання і відтворення тваринного світу; 

     проведення відповідно   до   законодавства  інших  заходів  і 
встановлення інших вимог щодо охорони об'єктів тваринного світу. 

     Стаття 38. Встановлення заборони та обмежень у використанні 
                об'єктів тваринного світу 

     З  метою  збереження  і відтворення тварин здійснення окремих 
видів використання об'єктів тваринного світу,  а також вилучення з 
природного  середовища  тварин  може  бути  обмежено  або повністю 
заборонено на певній території  чи  на  певні  строки  в  порядку, 
передбаченому цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. 

     Стаття 39. Охорона середовища існування, умов розмноження, 
                шляхів міграції тварин 

     Підприємства, установи,   організації   і    громадяни    при 
здійсненні  будь-якої діяльності,  що впливає або може вплинути на 
стан   тваринного   світу,   зобов'язані   забезпечувати   охорону 
середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин. 

     Під час   розміщення,   проектування  та  забудови  населених 
пунктів,  підприємств,  споруд та  інших  об'єктів,  удосконалення 
існуючих  і впровадження нових технологічних процесів,  введення в 
господарський обіг цілинних  земель,  заболочених,  прибережних  і 
зайнятих  чагарниками  територій,  меліорації  земель,  здійснення 
лісових  користувань  і  лісогосподарських   заходів,   проведення 
геологорозвідувальних   робіт,   видобування   корисних   копалин, 
визначення місць випасання і прогону свійських тварин, розроблення 
туристичних  маршрутів  та  організації місць відпочинку населення 
повинні  передбачатися  і  здійснюватися  заходи  щодо  збереження 
середовища  існування  та  умов  розмноження тварин,  забезпечення 
недоторканності ділянок,   що  становлять  особливу  цінність  для 
збереження тваринного світу. 

     Під час  розміщення,  проектування і будівництва залізничних, 
шосейних,  трубопровідних та інших транспортних магістралей, ліній 
електропередачі  і  зв'язку,  а  також  каналів,  гребель та інших 
гідротехнічних споруд повинні розроблятися і здійснюватися заходи, 
які забезпечували б збереження шляхів міграції тварин. 

     Введення в  експлуатацію  об'єктів  і застосування технологій 
без забезпечення їх  засобами  захисту  тварин  та  середовища  їх 
існування забороняються. 

     Проведення вибухових   та   інших   робіт,   які  є  джерелом 
підвищеного  шуму,  в  місцях   розмноження   тварин   обмежується 
законодавством. 

     Випалювання сухої  рослинності  або  її залишків допускається 
лише в разі господарської  необхідності  за  відповідним  дозволом 
територіальних   органів  спеціально  уповноваженого  центрального 
органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. 

     З метою збереження і поліпшення  екологічного  стану  окремих 
територій, визначених в установленому законом порядку  такими,  що 
мають особливу цінність як середовище існування рідкісних і таких, 
що перебувають під загрозою зникнення,  та  цінних  видів  тварин, 
спеціально  уповноважений  центральний  орган  виконавчої  влади з 
питань  екології  та  природних   ресурсів   може   розробляти   і 
запроваджувати   для   цих   територій   більш  суворі  екологічні 
нормативи, ніж ті, що встановлені для всієї території України. 

     Експлуатація гідротехнічних   та   інших   споруд  на  водних 
об'єктах,   встановлення   гідрологічного    режиму    і    режиму 
водоспоживання та інша діяльність,  що впливає чи може вплинути на 
стан середовища існування диких тварин,  повинні  здійснюватися  з 
урахуванням  вимог  охорони тваринного світу,  інтересів рибного і 
мисливського господарства. 

     Гідромеліоративні роботи та промислове рибальство  у  місцях, 
які за рішенням спеціально уповноважених органів виконавчої влади, 
що  здійснюють  управління  та  регулювання  у   галузі   охорони, 
використання і відтворення тваринного світу, визначені як такі, що 
мають особливе значення для перебування  водноболотних  птахів  та 
напівводних   ссавців   (бобри,   хохулі  тощо),  здійснюються  за 
погодженням із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади 
з   питань   мисливського  господарства  та  полювання  і  рибного 
господарства. 

{ Документ взято з сайту Bерховної Pади }
{ Oтримaно з офіційного джерела - zakon1.rada.gov.ua }


     Стаття 40. Запобігання загибелі тварин під час здійснення 
                виробничих процесів та експлуатації транспортних 
                засобів 

     Підприємства, установи,  організації та громадяни зобов'язані 
вживати заходів для запобігання загибелі тварин під час здійснення 
виробничих процесів,  у тому  числі  зберігання,  транспортування, 
застосування  небезпечних для тварин препаратів,  хімічних речовин 
та  сполук,  складування,  знищення,  захоронення  промислових   і 
побутових      відходів,     проведення     сільськогосподарських, 
лісогосподарських,  лісозаготівельних та інших робіт,  а також під 
час експлуатації електричної мережі та транспортних засобів. 

     Стаття 41. Обов'язковість урахування під час проведення 
                екологічної експертизи впливу об'єктів експертизи 
                на стан тваринного світу 

     Під час  проведення  екологічної  експертизи діючих об'єктів, 
проектів будівництва та реконструкції підприємств, споруд та інших 
об'єктів,  впровадження  нової техніки,  технології,  матеріалів і 
речовин обов'язково  враховується  їх  вплив  на  стан  тваринного 
світу,  середовище існування,  шляхи міграції та умови розмноження 
тварин. 

     Стаття 42. Погодження місць будівництва підприємств, споруд 
                та інших об'єктів, впровадження нової техніки, 
                технології, матеріалів і речовин, що впливають 
                або можуть вплинути на стан тваринного світу 

     Місця будівництва  підприємств,  споруд та інших об'єктів,  а 
також  впровадження  нової  техніки,  технології,   матеріалів   і 
речовин,  що  впливають  або  можуть  вплинути  на стан тваринного 
світу,  погоджуються   з   територіальними   органами   спеціально 
уповноважених   центральних  органів  виконавчої  влади  у  галузі 
охорони, використання і відтворення тваринного світу. 

     Стаття 43. Охорона тваринного світу на територіях та об'єктах 
                природно-заповідного фонду України 

     Охорона тваринного    світу   на   територіях   та   об'єктах 
природно-заповідного фонду України  забезпечується  відповідно  до 
цього   Закону,   Закону  України  "Про  природно-заповідний  фонд 
України" ( 2456-12 ), інших нормативно-правових актів. 

     Стаття 44. Охорона, використання і відтворення рідкісних та 
                таких, що перебувають під загрозою зникнення, 
                видів тварин 

     Рідкісні та такі,  що перебувають під  загрозою  зникнення  в 
природних  умовах  на  території  України,  види тварин підлягають 
особливій охороні і заносяться до Червоної книги України. 

     Порядок і вимоги щодо  охорони,  використання  і  відтворення 
рідкісних та таких,  що перебувають під загрозою зникнення,  видів 
тварин визначаються законом про Червону книгу України. 

     Види тварин,  які не занесені до Червоної книги України,  але 
мають особливу  наукову,  природоохоронну  та  іншу  цінність,  за 
рішенням  спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої 
влади з  питань  екології  та  природних  ресурсів  заносяться  до 
переліків видів тварин, що підлягають особливій охороні. 

     Визначення видів і встановлення порядку охорони, використання 
і   відтворення   тварин,   занесених   до  зазначених  переліків, 
здійснюються   спеціально   уповноваженим   центральним    органом 
виконавчої  влади  з  питань  екології  та  природних  ресурсів  з 
урахуванням науково обгрунтованих експертних висновків. 

     Правила добування рідкісних  та  таких,  що  перебувають  під 
загрозою  зникнення,  видів  тварин  для  розведення  в спеціально 
створених умовах,  а також  у  науково-дослідних  та  інших  цілях 
встановлюються   спеціально   уповноваженим   центральним  органом 
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. 

     Стаття 45. Розведення в неволі рідкісних та таких, що 
                перебувають під загрозою зникнення, видів тварин 

     Розведення в  неволі  рідкісних та таких,  що перебувають під 
загрозою зникнення,  видів тварин  може  дозволятися  з  метою  їх 
збереження, охорони і відтворення насамперед, якщо цього неможливо 
досягнути в природних умовах, а також у науково-дослідних та інших 
цілях, які не мають наслідком скорочення чисельності цих тварин. 

     Дозволи на  право займатися розведенням у напіввільних умовах 
чи в неволі видів тварин,  які занесені до Червоної книги України, 
видає  спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади 
з питань екології та природних ресурсів. 

     Для забезпечення збереження генетичного  фонду  рідкісних  та 
таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин наукові 
установи й  організації  проводять  дослідження  з питань штучного 
розведення  тварин,  створюють  центри   та   "банки"   зберігання 
необхідного   для   цього   генетичного   матеріалу.  Фінансування 
діяльності центрів та "банків"  зберігання  генетичного  матеріалу 
здійснюється  у  порядку,  передбаченому статтею 42 Закону України 
"Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ). 

     Стаття 46. Зоологічні колекції 

     Створення і  поповнення  зоологічних колекцій (живих колекцій 
зоопарків, зоосадів, океанаріумів тощо, а також у вигляді колекцій 
опудал,  препаратів,  частин  і  залишків тварин) шляхом вилучення 
тварин  з  природного   середовища   провадяться   підприємствами, 
установами,  організаціями  і  громадянами  лише за дозволами,  що 
видаються спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої 
влади з питань екології та природних ресурсів. 

     Зоологічні      колекції,      що     становлять     наукову, 
культурно-освітню, навчально-виховну   або  естетичну  цінність  і 
мають загальнодержавне значення, підлягають державному обліку. 

     Створення, поповнення,  зберігання,  використання, відчуження 
та державний облік зоологічних колекцій,  торгівля ними,  а  також 
ввезення   в   Україну,   пересилання   і  вивезення  за  її  межі 
здійснюються   за   правилами,   що   встановлюються    спеціально 
уповноваженим   центральним  органом  виконавчої  влади  з  питань 
екології та природних ресурсів. 

     Стаття 47. Надання допомоги тваринам у разі їх захворювання 
                або загрози загибелі під час стихійного лиха та 
                надзвичайних екологічних ситуацій 

     У разі виникнення стихійного лиха та надзвичайних екологічних 
ситуацій,  які загрожують існуванню тварин,  користувачі об'єктами 
тваринного світу зобов'язані відповідно до  цього  Закону,  Закону 
України "Про  зону  надзвичайної екологічної ситуації" ( 1908-14 ) 
та  інших  нормативно-правових  актів  надавати   допомогу   диким 
тваринам  і  негайно  інформувати  про це спеціально уповноважений 
центральний орган виконавчої влади з питань екології та  природних 
ресурсів. 

     У випадках,  коли дикі тварини,  які зазнають лиха, не можуть 
бути  збережені,  за  рішенням  спеціально  уповноважених  органів 
виконавчої   влади   з  питань  екології  та  природних  ресурсів, 
дозволяється  проведення їх селекційного відбору чи меліоративного 
відлову. 

     Порядок реєстрації та утримання диких тварин,  які вилучені з 
природного середовища з метою надання їм допомоги,  встановлюється 
спеціально  уповноваженим  центральним  органом виконавчої влади з 
питань екології та природних ресурсів. 

     Для надання допомоги  хворим  і  травмованим  диким  тваринам 
можуть  створюватися  регіональні центри порятунку та реабілітації 
диких тварин. 

     Порядок створення   регіональних   центрів    порятунку    та 
реабілітації диких тварин,  а також порядок розміщення в них диких 
тварин  і  їх  утримання  визначаються  спеціально   уповноваженим 
центральним   органом   виконавчої  влади  з  питань  екології  та 
природних  ресурсів  за  погодженням   з   центральними   органами 
виконавчої  влади  з  питань ветеринарної і санітарної медицини та 
відповідними  спеціально  уповноваженими   центральними   органами 
виконавчої  влади  у  галузі  охорони,  використання і відтворення 
тваринного світу. 

     Стаття 48. Охорона тварин під час застосування пестицидів і 
                агрохімікатів 

     Під час   застосування  пестицидів  і  агрохімікатів  повинні 
враховуватися  вимоги  цього  Закону,  законодавства  про   захист 
рослин,  інших  нормативно-правових  актів щодо охорони тваринного 
світу і середовища існування тварин. 

     Підприємства, установи,  організації та громадяни зобов'язані 
вживати  заходів  щодо  забезпечення  запобігання  захворюванню  і 
загибелі   тварин   під   час   зберігання,   транспортування   та 
застосування пестицидів і агрохімікатів. 

     Правила зберігання,     транспортування    та    застосування 
пестицидів  і  агрохімікатів,  а  також   обсяги   і   асортимент, 
використання яких   дозволяється   в    Україні,    затверджуються 
спеціально уповноваженим  центральним  органом  виконавчої влади з 
питань екології та природних ресурсів за погодженням із спеціально 
уповноваженими центральними  органами  виконавчої  влади  з питань 
охорони здоров'я та з питань аграрної політики. 

     Стаття 49. Обмеження або заборона застосування на окремих 
                територіях пестицидів і агрохімікатів 

     З метою  запобігання  загибелі тварин і погіршенню середовища 
їх існування спеціально уповноважені центральні органи  виконавчої 
влади  з питань екології та природних ресурсів та їх територіальні 
органи  за  погодженням  із  спеціально  уповноваженими   органами 
виконавчої   влади   з   питань  аграрної  політики  та  місцевими 
державними адміністраціями можуть визначати окремі  території,  на 
яких  обмежується  або  забороняється  застосування  пестицидів  і 
агрохімікатів. 

     Стаття 50. Переселення, акліматизація і схрещування диких 
                тварин 

     Переселення тварин  у  нові місця перебування,  акліматизація 
нових для фауни України видів диких тварин,  а також  заходи  щодо 
схрещування   диких  тварин  допускаються  в  науково-дослідних  і 
господарських цілях з урахуванням науково обгрунтованих експертних 
висновків  з дозволу спеціально уповноваженого центрального органу 
виконавчої влади  з  питань  екології  та  природних  ресурсів  за 
погодженням  із  спеціально  уповноваженими  центральними органами 
виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і 
рибного господарства. 

     Самовільне переселення,  акліматизація  і  схрещування  диких 
тварин забороняються. 

     Підприємства, установи,   організації   та   громадяни,   які 
утримують  або  розводять  у напіввільних умовах чи в неволі диких 
тварин, а також свійських тварин, які можуть схрещуватися з дикими 
тваринами  або заподіяти їм шкоду,  зобов'язані вживати заходів до 
запобігання виходу цих тварин у природне середовище. 

     Стаття 51. Охорона тваринного світу від шкідливого впливу 
                продуктів біотехнології 

     Створення нових  штамів мікроорганізмів,  біологічно активних 
речовин,  виведення  генетично  змінених  організмів,  виробництво 
інших продуктів  біотехнології  здійснюються  лише в установленому 
порядку і за наявності позитивних висновків державної  екологічної 
експертизи.   Використання  зазначених  організмів  і  речовин  за 
відсутності таких висновків забороняється. 

     Стаття 52. Урахування вимог охорони тваринного світу під час 
                розроблення та встановлення екологічних 
                нормативів 

     Під час розроблення та  встановлення  нормативів  екологічної 
безпеки  (гранично  допустимих концентрацій забруднюючих речовин у 
навколишньому природному середовищі,  гранично допустимого  вмісту 
забруднюючих   речовин   у   кормах,  гранично  допустимих  рівнів 
акустичного,  електромагнітного,  радіаційного та інших  шкідливих 
фізичних  і  біологічних  факторів,  гранично допустимих викидів і 
скидів у  навколишнє  природне  середовище  забруднюючих  хімічних 
речовин тощо) повинні враховуватися вимоги щодо охорони тваринного 
світу та середовища існування тварин. 

     Затвердження нормативів  екологічної   безпеки   та   лімітів 
добування   диких  тварин  здійснюється  спеціально  уповноваженим 
центральним  органом  виконавчої  влади  з  питань   екології   та 
природних ресурсів у порядку, передбаченому законом. 

     Стаття 53. Ввезення в Україну і вивезення за її межі 
                об'єктів тваринного світу 

     Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного 
світу   здійснюються   за   правилами,   встановленими  спеціально 
уповноваженим  центральним  органом  виконавчої  влади  з   питань 
екології та природних ресурсів, крім генетично модифікованих.
{  Стаття  53  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 1158-VI 
( 1158-17 ) від 19.03.2009 } 

     Стаття 54. Обмеження прав власників і користувачів природних 
                ресурсів в інтересах охорони, раціонального 
                використання та відтворення тваринного світу 

     В інтересах    охорони,    раціонального    використання   та 
відтворення тваринного світу права власників і користувачів землі, 
лісів,  водних  об'єктів  та  інших природних ресурсів можуть бути 
обмежені законом і на них можуть покладатися відповідні  обов'язки 
згідно з законом. 
Категорія: Про тваринний світ | Додав: raes (19.01.2010)
Переглядів: 1272 | Рейтинг: 3.0/2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]