Вітаю Вас, Гость
Головна » Статті » Закон України "Про тваринний світ" » Про тваринний світ

Закон України "Про тваринний світ" 5 - 9 розділ
                                         Розділ V 

         МОНІТОРИНГ, ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК І ДЕРЖАВНИЙ КАДАСТР 
                              ТВАРИННОГО СВІТУ 

     Стаття 55. Моніторинг тваринного світу 

     Моніторинг тваринного  світу є складовою частиною моніторингу 
навколишнього природного середовища і здійснюється  відповідно  до 
Закону України  "Про  охорону навколишнього природного середовища" 
( 1264-12 ). 

     Стаття 56. Державний облік тварин та облік обсягів їх 
                добування. Державний кадастр тваринного світу 

     Для забезпечення   охорони   та   організації   раціонального 
використання тваринного світу  ведуться  державний  облік  тварин, 
облік  обсягів їх добування,  а також державний кадастр тваринного 
світу,  який містить  систематизовану  сукупність  відомостей  про 
географічне   розповсюдження   видів   (груп   видів)  тварин,  їх 
чисельність і  стан,  характеристики  середовища  їх  існування  і 
сучасного господарського використання та інші необхідні дані. 

     Порядок ведення   обліку   тварин   та  обсягу  їх  добування 
встановлюється  спеціально   уповноваженим   центральним   органом 
виконавчої  влади  з  питань  екології  та  природних  ресурсів за 
погодженням  із  спеціально  уповноваженим   центральним   органом 
виконавчої  влади  з питань статистики,  заінтересованими органами 
виконавчої влади та відповідними науковими установами. 

     Форма звітів про державний облік тварин та облік  обсягів  їх 
добування,   порядок   їх   заповнення  та  періодичність  подання 
затверджуються  спеціально   уповноваженим   центральним   органом 
виконавчої  влади  з  питань  статистики  за  поданням  спеціально 
уповноважених  центральних  органів  виконавчої  влади  з   питань 
мисливського  господарства  та  полювання,  рибного  господарства, 
погодженим  із  спеціально   уповноваженим   центральним   органом 
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. 

     Порядок ведення    державного   кадастру   тваринного   світу 
визначається Кабінетом Міністрів України. 

                            Розділ VI 

            КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ І 
                   ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ 

     Стаття 57. Державний контроль у галузі охорони, використання 
                і відтворення тваринного світу 

     Державний контроль   у   галузі   охорони,   використання   і 
відтворення  тваринного  світу  здійснюється  Кабінетом  Міністрів 
України,   місцевими  державними  адміністраціями,  радами  та  їх 
виконавчими  органами,  спеціально   уповноваженими   центральними 
органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, 
мисливського господарства та полювання і рибного  господарства  та 
їх територіальними органами, іншими державними органами відповідно 
до закону. 

     Порядок здійснення   державного   контролю    за    охороною, 
використанням і відтворенням тваринного світу визначається Законом 
України "Про   охорону   навколишнього   природного    середовища" 
( 1264-12 ),   цим   Законом,  Законом   України  "Про  мисливське 
господарство та  полювання"  (  1478-14  ),  іншими  законодавчими 
актами. 

     Стаття 58. Громадський контроль у галузі охорони, 
                використання і відтворення тваринного світу 

     Громадський контроль  у  галузі   охорони,   використання   і 
відтворення    тваринного    світу    здійснюється    громадськими 
інспекторами  охорони  навколишнього  природного   середовища   та 
громадськими  інспекторами  спеціально  уповноважених  центральних 
органів виконавчої влади з  питань  мисливського  господарства  та 
полювання і рибного господарства. 

     Повноваження громадських   інспекторів   у   галузі  охорони, 
використання   і   відтворення   тваринного   світу   визначаються 
положеннями   про   них,   затвердженими  відповідними  спеціально 
уповноваженими центральними органами  виконавчої  влади  у  галузі 
охорони, використання і відтворення тваринного світу. 

     Стаття 59. Компетенція спеціально уповноважених центральних 
                органів виконавчої влади та їх територіальних 
                органів щодо державного контролю за охороною, 
                використанням і відтворенням тваринного світу 

     Спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади  з 
питань  екології та природних ресурсів,  мисливського господарства 
та полювання,  рибного господарства та їх територіальні  органи  у 
встановленому законом порядку мають право: 

     контролювати додержання  встановленого  порядку обліку тварин 
та обліку їх використання; 

     вимагати від фізичних та  юридичних  осіб  усунення  порушень 
законодавства  про  охорону,  використання  і відтворення об'єктів 
тваринного світу; 

     припиняти використання   об'єктів   тваринного   світу,   яке 
ведеться з порушенням законодавства; 

     зупиняти тимчасово    роботи,   під   час   проведення   яких 
порушуються  правила,  норми  та  інші  вимоги  щодо   охорони   і 
використання   тваринного   світу,   середовища   існування,  умов 
розмноження  і  шляхів  міграції  тварин,  до  усунення  виявлених 
порушень; 

     припиняти незаконні   дії   або  анулювати  дозволи  чи  інші 
передбачені законодавством документи та встановлювати обмеження на 
право добування,  всіх видів використання,  утримання, реалізації, 
вивезення з України і ввезення на її територію диких тварин; 

     пред'являти позови  про   відшкодування   шкоди,   заподіяної 
підприємствами, установами, організаціями та громадянами внаслідок 
порушення законодавства про охорону,  використання  і  відтворення 
об'єктів тваринного світу. 

     Спеціально уповноважені  центральні органи виконавчої влади з 
питань екології та природних ресурсів,  мисливського  господарства 
та  полювання  і  рибного  господарства та їх територіальні органи 
мають й інші права, передбачені законом. 

     Стаття 60. Права посадових осіб спеціально уповноважених 
                центральних органів виконавчої влади та їх 
                територіальних органів, що здійснюють державний 
                контроль та управління в галузі охорони, 
                використання і відтворення тваринного світу, а 
                також підприємств, установ і організацій, що 
                здійснюють охорону, використання і відтворення 
                тваринного світу 

     Посадові особи  спеціально  уповноважених центральних органів 
виконавчої влади  та  їх  територіальних  органів,  що  здійснюють 
державний контроль та управління в галузі охорони,  використання і 
відтворення тваринного світу, відповідно до закону мають право: 

     давати обов'язкові  до  виконання  вказівки   (приписи)   про 
усунення  порушень  у  галузі охорони,  використання і відтворення 
тваринного світу; 

     перевіряти документи   на   право    використання    об'єктів 
тваринного  світу,  зупиняти  транспортні  (в  тому числі плавучі) 
засоби та  проводити  огляд  речей,  транспортних  (у  тому  числі 
плавучих)   засобів,   знарядь  полювання  і  рибальства,  добутої 
продукції та інших предметів; 

     доставляти осіб,  які  порушують   законодавство   в   галузі 
охорони, використання  і відтворення тваринного світу,  до міліції 
чи в приміщення виконавчого органу сільської, селищної ради; 

     вилучати в   порядку,   визначеному   законом,  у  осіб,  які 
порушують законодавство в галузі охорони і використання тваринного 
світу,   знаряддя   добування   тварин   (у  тому  числі  водних), 
транспортні (в тому числі плавучі) засоби, обладнання та предмети, 
що були знаряддями правопорушення,  незаконно добуту продукцію,  а 
також відповідні документи; 

     проводити у випадках,  встановлених законом,  фотографування, 
звукозапис,   кіно-   і   відеозйомку   як  допоміжний  засіб  для 
попередження і розкриття порушень законодавства в галузі  охорони, 
використання і відтворення тваринного світу; 

     викликати посадових  осіб,  громадян України та іноземців для 
дачі усних або письмових пояснень  у  зв'язку  з  порушенням  ними 
законодавства   в   галузі  охорони,  використання  і  відтворення 
тваринного світу; 

     безперешкодно відвідувати територію і приміщення підприємств, 
установ  та  організацій,  які  здійснюють  добування,  утримання, 
зберігання  або  переробку  об'єктів  тваринного  світу,  з  метою 
здійснення нагляду за дотриманням вимог законодавства про охорону, 
використання і відтворення тваринного світу; 

     визначати розмір збитків, завданих об'єктам тваринного світу, 
за затвердженими таксами та методиками; 

     анулювати видані    ними    дозволи   чи   інші   передбачені 
законодавством документи на право добування та утримання  об'єктів 
тваринного  світу  в  інших  цілях,  а також на право переселення, 
акліматизацію та утримання в неволі  чи  напіввільних  умовах  цих 
об'єктів тваринного світу; 

     складати протоколи  та  розглядати  в  установленому  законом 
порядку  справи  про  адміністративні  правопорушення   в   галузі 
охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу. 

     Посадові особи   підприємств,   установ  та  організацій,  що 
здійснюють охорону,  використання і відтворення тваринного  світу, 
та   громадські   інспектори  у  галузі  охорони,  використання  і 
відтворення тваринного світу  відповідно  до  законодавства  мають 
право: 

     перевіряти документи    на    право   використання   об'єктів 
тваринного світу,  зупиняти транспортні  (в  тому  числі  плавучі) 
засоби  та  проводити  огляд  речей,  транспортних  (у  тому числі 
плавучих)  засобів,  знарядь  полювання  і   рибальства,   добутої 
продукції та інших предметів; 

     доставляти осіб,   які   порушують   законодавство  у  галузі 
охорони, використання  і відтворення тваринного світу,  до міліції 
чи в приміщення виконавчого органу сільської, селищної ради; 

     вилучати в  порядку,  визначеному  законом,   у   осіб,   які 
порушують законодавство в галузі охорони і використання тваринного 
світу,  знаряддя  добування  тварин   (у   тому   числі   водних), 
транспортні (в тому числі плавучі) засоби, обладнання та предмети, 
що були знаряддями правопорушення,  незаконно добуту продукцію,  а 
також відповідні документи (крім громадських інспекторів); 

     проводити у випадках,  встановлених законом,  фотографування, 
звукозапис,  кіно-  і  відеозйомку   як   допоміжний   засіб   для 
попередження  і розкриття порушень законодавства в галузі охорони, 
використання і відтворення тваринного світу; 

     складати протоколи  про  правопорушення  в  галузі   охорони, 
використання і відтворення тваринного світу. 

     Для здійснення державного контролю за охороною, використанням 
і відтворенням тваринного світу у складі спеціально уповноваженого 
центрального   органу   виконавчої  влади  з  питань  екології  та 
природних ресурсів,  інших  спеціально  уповноважених  центральних 
органів   виконавчої   влади  у  галузі  охорони,  використання  і 
відтворення тваринного світу та їх територіальних  органах  можуть 
створюватися спеціальні підрозділи. 

     Під час  виконання  службових  обов'язків державні інспектори 
спеціальних підрозділів мають право на носіння форми встановленого 
зразка,  а  також  на  носіння  та застосування табельної зброї та 
інших спеціальних засобів відповідно до законодавства. 

     Державні інспектори   спеціальних   підрозділів    підлягають 
обов'язковому державному особистому страхуванню.  Держава гарантує 
їм соціальний захист. 

     Порядок та   умови    страхування    державних    інспекторів 
спеціальних  підрозділів  та їх соціального захисту встановлюються 
Кабінетом Міністрів України. 

     Стаття 61. Правовий захист працівників, які здійснюють 
                охорону і контроль у галузі охорони, використання 
                і відтворення тваринного світу 

     Працівникам підприємств,   установ   та   організацій,    які 
здійснюють  охорону  і  контроль у галузі охорони,  використання і 
відтворення тваринного  світу,  гарантується  правовий  захист  їх 
честі, гідності, здоров'я та життя відповідно до законодавства. 

     Стаття 62. Стимулювання працівників спеціально уповноважених 
                органів виконавчої влади, громадських 
                інспекторів, посадових осіб підприємств, установ 
                та організацій, які здійснюють охорону, 
                використання і відтворення тваринного світу 

     Стимулювання працівників   спеціально  уповноважених  органів 
виконавчої  влади,   громадських   інспекторів,   посадових   осіб 
підприємств,  установ  та  організацій,  які  здійснюють  охорону, 
використання  і   відтворення   тваринного   світу,   здійснюється 
відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного 
середовища" ( 1264-12 ) та інших  законодавчих  актів  у  порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. 

                            Розділ VII 

          ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В 
            ГАЛУЗІ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ 
                         ТВАРИННОГО СВІТУ 

     Стаття 63. Відповідальність за порушення законодавства в 
                галузі охорони, використання і відтворення 
                тваринного світу 

     Порушення законодавства  в  галузі  охорони,  використання  і 
відтворення  тваринного  світу  тягне  за  собою  адміністративну, 
цивільно-правову чи  кримінальну  відповідальність  відповідно  до 
закону. 

     Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони, 
використання і відтворення тваринного світу несуть особи, винні в: 

     порушенні встановленого   законодавством   порядку    надання 
об'єктів тваринного світу в користування; 

     порушенні правил використання об'єктів тваринного світу; 

     незаконному вилученні  об'єктів тваринного світу з природного 
середовища; 

     перевищенні лімітів   і    порушенні    інших    встановлених 
законодавством вимог використання об'єктів тваринного світу; 

     невиконанні вимог державної екологічної експертизи; 

     порушенні встановлених   законодавством  вимог  щодо  охорони 
середовища існування,  умов розмноження і шляхів міграції  тварин, 
самовільному випалюванні сухої рослинності або її залишків; 

     порушенні правил  зберігання,  транспортування,  застосування 
засобів захисту рослин,  стимуляторів їх росту, мінеральних добрив 
та інших речовин (препаратів); 

     порушенні правил     створення,    поповнення,    зберігання, 
використання та державного обліку зоологічних  колекцій,  торгівлі 
ними, а також установленого законодавством порядку їх пересилання, 
ввезення в Україну і вивезення за її митну територію; 

     самовільному або з  порушенням  установленого  законодавством 
порядку переселенні,  акліматизації та схрещуванні тварин, а також 
виведенні і використанні генетично змінених організмів; 

     жорстокому поводженні з тваринами; 

     приховуванні та   перекрученні   інформації   про   стан    і 
чисельність об'єктів тваринного світу та їх використання; 

     невжитті заходів щодо запобігання загибелі тварин, погіршенню 
середовища  їх  існування  та  ліквідації  негативного  впливу  на 
тваринний світ; 

     порушенні порядку   придбання,   реалізації,   пересилання  і 
вивезення за межі України,  ввезення на її територію диких  тварин 
та інших об'єктів тваринного світу; 

     невиконанні встановлених  законодавством  вимог  щодо охорони 
видів тварин, занесених до Червоної книги України або до переліків 
видів тварин, що підлягають особливій охороні; 

     виготовленні, зберіганні,    реалізації    та    застосуванні 
заборонених знарядь добування тварин; 

     невиконанні законних розпоряджень посадових осіб органів,  що 
здійснюють  державний  контроль  та  управління  у галузі охорони, 
використання і відтворення тваринного світу. 

     Законом може бути  встановлено  відповідальність  і  за  інші 
порушення   законодавства   в   галузі   охорони,  використання  і 
відтворення тваринного світу. 

     Підприємства, установи,  організації та громадяни зобов'язані 
відшкодувати    шкоду,    заподіяну   ними   внаслідок   порушення 
законодавства  в  галузі  охорони,  використання   і   відтворення 
тваринного    світу,   в   порядку   та   розмірах,   встановлених 
законодавством. 

     Незаконно добуті   (зібрані)   об'єкти   тваринного    світу, 
виготовлена  з  них  продукція,  знаряддя правопорушень підлягають 
безоплатному вилученню в установленому законом порядку. 

     Дикі тварини та інші об'єкти тваринного світу,  що ввезені на 
територію   України   або  вивозяться  за  її  межі  з  порушенням 
законодавства,  підлягають   у   встановленому   законом   порядку 
конфіскації  або  безоплатному  вилученню  і реалізуються згідно з 
правилами,   встановленими  спеціально  уповноваженим  центральним 
органом  виконавчої  влади з питань екології та природних ресурсів 
за  погодженням  з  центральним  органом виконавчої влади з питань 
ветеринарної та санітарної медицини. 

     У разі  вилучення незаконно добутих живих тварин повинні бути 
вжиті заходи щодо їх збереження,  і за можливості -  повернення  у 
природне середовище. 

                           Розділ VIII 

          МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ, 
           ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ 

     Стаття 64. Міжнародні договори 

     Якщо міжнародним  договором,  згода  на  обов'язковість якого 
надана Верховною Радою України,  встановлені інші правила, ніж ті, 
що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного 
договору. 

     Україна бере участь у міжнародному співробітництві  з  питань 
охорони, використання і відтворення тваринного світу. 

                            Розділ IX 

                       ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

     Визнати таким,  що  втратив  чинність,  Закон  України   "Про 
тваринний світ"  (  3041-12  )  (Відомості Верховної Ради України, 
1993 р., N 18, ст. 191; 1996 р., N 15, ст. 70). 

     2. Кабінету Міністрів України протягом шести  місяців  з  дня 
набрання чинності цим Законом: 

     підготувати та  подати  на  розгляд  Верховної  Ради  України 
пропозиції щодо приведення законів у відповідність із цим Законом; 

     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із  цим 
Законом; 

     відповідно     до     компетенції    забезпечити    прийняття 
нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; 

     забезпечити перегляд і скасування  міністерствами  та  іншими 
центральними  органами  виконавчої  влади  їх  нормативно-правових 
актів, що суперечать цьому Закону. 
( Teкст взято з сайту Верховної Ради України ) 

 Президент України                                         Л.КУЧМА 

 м. Київ, 13 грудня 2001 року 
          N 2894-III 
Категорія: Про тваринний світ | Додав: raes (19.01.2010)
Переглядів: 1098 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]